ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou

Vaša škola pre život

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Home Základné údaje školy
Základné údaje

Zamestnanci školy

Tlačiť PDF

Riaditeľka:

Mgr. Ivana Smahelová

Zástupca:

Mgr. Marián Mihok

Zástupkyňa pre MŠ:

Mgr. Ľubica Kristová

Učiteľky pre 1. stupeň:

Mgr. Katarína Krajčovičová

Mgr. Andrea Mrázová

Mgr. Želmíra Mišová

Mgr. Martina Antalíková

Mgr. Eva Hečková

Mgr. Zuzana Malíšková

Mgr. Eva Pohrebovičová

Mgr. Miroslav Krištofík


Učitelia pre 2. stupeň:


Mgr. Renáta Dudášová

Mgr. Gabriela Miklánková

Mgr. Jana Krippelová

Mgr. Emília Jurišová

Mgr. Tatiana Kovaľová

Mgr. Zuzana Madudová

Mgr. Zuzana Pecháčová

Mgr. Katarína Dzureková

Ing. Tibor Cisár

JCLic. Peter Škultéty

Vychovávateľky:

Milada Krajáčová

Gabriela Vadovičová

Anna Matúšková

Beata Vandáková

Učiteľky v MŠ:

Bc. Anna Brezinová

Zuzana Kulichová

Jarmila Frintová


Nepedagogickí zamestnaci:

Ing. Zdena Oborilová

Viera Hollánová

Vladimír Juhás

Helena Florkovičová

Eva Frnková

Jarmila Dominiková

Helena Kuchtová

Školská jedáleň:

Ingrid Cádrová

Ingrid Planetová

Daniela Cisárová

Katarína Mišová


Posledná úprava Pondelok, 18 September 2017 11:23
 

Školský vzdelávací program

Tlačiť PDF

Inovovaný školský vzdelávací program ISCED1 a ISCED2

Školský vzdelávací program ISCED1 a ISCED2

Školský vzdelávací program ISCED0

Posledná úprava Piatok, 27 Október 2017 06:19
 

Pedagogické stratégie

Tlačiť PDF

Umožniť žiakom osvojiť si stratégiu učenia a motivovať ich pre celoživotné učenie.

 • Používať metódy, ktoré vedú k rozvoju postojov, zručností a spôsobov rozhodovania
  tím, že umožňujú priamu skúsenosť.
 • Poskytnúť dostatok informačných zdrojov.
 • Prepojiť informácie so skutočným životom.
 • Uprednostňovať vlastný úsudok, iniciatívu, tvorivosť a zodpovednosť.
 • Rozvíjať komunikačné zručnosti, spoluprácu a prácu v tíme.
 • Viesť žiakov k poznávaniu vlastných možností.
 • Vyžadovať prezentáciu vlastných výsledkov.
 • Podporovať vlastnú tvorivosť (práca na projektoch).
 • Ponúknuť prácu v motivujúcom prostredí.
 • Pracovať s primeraným učivom.
 • Hodnotiť formou spätnej väzby.
 • Hodnotiť to, čo žiak ovláda, a nie to, čo nevie.
 • Nevytvárať situácie nerovnosti a poníženia.
 • Viesť žiakov k stanoveniu čiastkových cieľov.
 • Zaraďovať metódy, ktoré podporujú zvedavosť.
 • Využívať kladné hodnotenie.
 • Umožniť dosiahnutie radosti z úspechu.

 

Posledná úprava Utorok, 17 Máj 2011 09:44 Čítať celý článok...
 

Zameranie školy

Tlačiť PDF
 1. Pedagogický princíp školy

Školský vzdelávací program má žiakom pomôcť utvárať a rozvíjať kľúčové kompetencie a poskytnúť spoľahlivý základ všeobecného vzdelania zameraného predovšetkým na situácie blízke bežnému životu a praktické činnosti. Náš program je orientovaný na komunikáciu a získavanie informácií, rozvoj schopností v oblasti IKT a environmentálnu výchovu.

Program je orientovaný na žiaka, rešpektujú sa jeho osobné možnosti a individuálne potreby. Umožňuje efektívnu profesionálnu a premyslenú prácu učiteľa. Má všetkým v škole vytvoriť zázemie, ktoré rozvíja tvorivosť a súčasne rešpektuje individuálne možnosti. Má vybaviť každého žiaka všetkým potrebným pre úspešný a pokojný život.

Pri zameraní školy vychádzame z aktuálnych potrieb spoločnosti a podmienok školy.

 

Stupeň vzdelania

Po ukončení štvrtého ročníka ISCED 1

Po ukončení deviateho ročníka ISCED 2

 

 1. Profil absolventa

Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, vedieť rozvíjať a zvyšovať svoju telesnú aktivitu, byť si vedomý svojich kvalít, byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.

 

Všeobecná charakteristika školy

Tlačiť PDF
 1. Veľkosť školy      

         Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou je plne organizovaná škola, súčasťou ktorej je aj materská škola. Škola je právnym subjektom od 01. 01. 2002 a je zaradená v sieti škôl.

         Škola je umiestnená v centre obce v prostredí lesoparku. Školu tvorí hlavná budova s telocvičňou a vedľajšia budova, v ktorej je umiestnená aj školská jedáleň.

         Kapacita školy je približne 250 žiakov.

 

 1. Charakteristika žiakov

Školu navštevujú žiaci zo štyroch spádových obcí: Suchá nad Parnou, Košolná, Zvončín a Dlhá. Väčšinu žiakov tvoria žiaci zo Suchej nad Parnou, ostatní dochádzajú autobusovou dopravou zo spádovej oblasti.

Škola má skúsenosti so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú integrovaní v bežných triedach. Každý integrovaný žiak má vypracovaný špeciálny plán.

Posledná úprava Utorok, 17 Máj 2011 09:42 Čítať celý článok...
 Ukážka fotografií

img_0031
Image Detail