ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou

Vaša škola pre život

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Home Základné údaje školy bez kategórie Pedagogické stratégie

Pedagogické stratégie

Tlačiť PDF

Umožniť žiakom osvojiť si stratégiu učenia a motivovať ich pre celoživotné učenie.

 • Používať metódy, ktoré vedú k rozvoju postojov, zručností a spôsobov rozhodovania
  tím, že umožňujú priamu skúsenosť.
 • Poskytnúť dostatok informačných zdrojov.
 • Prepojiť informácie so skutočným životom.
 • Uprednostňovať vlastný úsudok, iniciatívu, tvorivosť a zodpovednosť.
 • Rozvíjať komunikačné zručnosti, spoluprácu a prácu v tíme.
 • Viesť žiakov k poznávaniu vlastných možností.
 • Vyžadovať prezentáciu vlastných výsledkov.
 • Podporovať vlastnú tvorivosť (práca na projektoch).
 • Ponúknuť prácu v motivujúcom prostredí.
 • Pracovať s primeraným učivom.
 • Hodnotiť formou spätnej väzby.
 • Hodnotiť to, čo žiak ovláda, a nie to, čo nevie.
 • Nevytvárať situácie nerovnosti a poníženia.
 • Viesť žiakov k stanoveniu čiastkových cieľov.
 • Zaraďovať metódy, ktoré podporujú zvedavosť.
 • Využívať kladné hodnotenie.
 • Umožniť dosiahnutie radosti z úspechu.

 

Podporovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a k riešeniu problémov.

 • Poznatky žiakom nepredkladať prevažne v hotovej podobe.
 • Uplatňovať medzipredmetové vzťahy.
  • Viesť žiakov k objavovaniu vzájomných vzťahov a príčin prírodných, spoločenských
   a ďalších javov a dejov.
  • Podľa situácie využívať prevažne aktivizujúce metódy a redukovať frontálne
   vyučovanie.
  • Používať vhodné praktické cvičenia.
  • Poskytnúť dostatok podnetov k uplatňovaniu základných myšlienkových operácií -

porovnávanie, triedenie, analýza, syntéza, abstrakcií, zovšeobecňovanie.

 • Neodsudzovať netradičné spôsoby riešenia.

 

 

Viesť žiakov k všestrannej, účinnej a otvorenej komunikácii.

 • Poskytnúť priestor pre otvorenú komunikáciu a prezentáciu názorov rôznymi formami (ústne, písomne, výtvarnými alebo technickými prostriedkami).
 • Dbať na dodržovanie etiky komunikácie (vecnosť, priestor pre rôzne názory a ich rešpektovanie, úcta a ohľaduplnosť).
 • Poskytnúť dostatok impulzov pre hľadanie a objavovanie problémov.
 • Predložiť dostatočné množstvo aktivít a materiálov k poznávaniu seba a vzťahov k iným ľuďom.

 

Rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať.

 • Stanoviť žiakom jasné pravidlá pre spolunažívanie v škole – práva, povinnosti, tresty a ich dôsledné dodržovanie
 • Budovať atmosféru demokracie a priateľstva formou kooperatívneho učenia a spolupráce vo vyučovaní.
 • Viesť žiakov k osobnej zodpovednosti za výsledky vlastnej a spoločnej práce.
 • Spolupracovať s rodičmi a ďalšími partnermi školy.
 • Podporovať spoluprácu v skupinách, podieľať sa spoločne so žiakmi na tvorbe pravidiel práce v tíme.
 • Zapojiť žiakov do diskusie v malej skupine ale aj do debaty celej triedy.
 • Viesť žiakov k vzájomnej spolupráci s druhými ľuďmi pri riešení danej úlohy a čerpaniu zo skúseností, názorov a práce druhých ľudí.

 

Pripravovať žiakov k tomu, aby sa prejavovali ako samostatné, slobodné a zodpovedné osobnosti, uplatňovali svoje práva a plnili svoje povinnosti.

 • Viesť žiakov k samostatnému rozhodovaniu a zodpovednosti za ich rozhodnutia.
 • Umožniť pochopenie rozdielov medzi demokraciou, slobodou a anarchiou.
 • Podporovať nutnosť dodržiavania mravných hodnôt a slušného správania.
 • Učiť žiakov vhodne argumentovať.
 • Pracovať so školským poriadkom.

 

Rozvíjať u žiakov vnímavosť a citlivé vzťahy k prostrediu, iným ľudom a prírode.

 • Rozvíjať citovú otvorenosť voči podnetom z prostredia, v ktorom žijú.
 • Pomáhať žiakom pri riešení a orientácii v ich citovom živote.
 • Učiť žiakov, aby otvorene a kultivovane prejavovali svoje city.
 • Učiť k ohľaduplnému a citlivému vzťahu k ľudom, k prírode, ku kultúrnym a etickým hodnotám.
 • Učiť žiakov aktívne rozvíjať a chrániť svoje fyzické, duševné a sociálne zdravie a byť za to zodpovedný.
 • Poskytnúť dostatočnú ponuku mimoškolských a športových aktivít.
 • Vykonať maximálne množstvo opatrení proti zneužívaniu všetkých návykových a omamných látok.
 • Vykonávať dôslednú prevenciu proti šikanovaniu a násiliu.

 

Viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľudom, ich kultúram a duchovným hodnotám, učiť ich žiť spoločne s ostatnými ľuďmi.

 • Umožniť pochopenie princípov a fungovania demokracie v osobnom živote, v škole a spoločnosti.
 • Rozvíjať kritické postoje k negatívnym prejavom v škole a spoločnosti.
 • Integrovať žiakov vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť.
 • Poskytovať dostatočné množstvo podnetov k pochopenie a rešpektovaniu európskych a celosvetových súvislostí.
 • Rozvíjať schopnosť empatie.
 • Uplatňovať multikultúrnu výchovu, podporovať vytváranie podmienok pre adaptáciu žiakov z odlišných kultúrnych prostredí.
 • Viesť k ohľaduplnosti voči starým a chorým ľudom.

 

Pomáhať žiakom poznávať a rozvíjať vlastné schopnosti v súlade s reálnymi možnosťami a uplatňovať ich spolu s osvojenými vedomosťami a zručnosťami pri rozhodovaní o vlastnej životnej a profesijnej orientácii.

 • Uplatňovať sebahodnotenie žiakov (aj pri výstupnom hodnotení).
 • Ponúknuť harmonogram informačnej a poradenskej činnosti v oblasti profesijnej orientácie
 • Viesť k osvojovaniu základných pracovných zručností a návykov.
Posledná úprava Utorok, 17 Máj 2011 09:44  

Ukážka fotografií

okolie škol...
Image Detail