ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou

Vaša škola pre život

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Materská škola Oznamy pre rodičov MŠ Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy

Tlačiť PDF

ZÁPIS DETÍ DO MŠ SUCHÁ NAD PARNOU

Oznamujeme rodičom, že zápis detí do MŠ v Suchej nad Parnou k 1.9.2019 sa uskutoční 6.5.2019, 7.5.2019, 9.5.2019 a 10.5.2019 /pondelok, utorok, štvrtok a piatok / v budove OÚ od 12.30 hod. do 15.30 hod.

Pri zápise rodičia dostanú prihlášku do MŠ, ktorú vyplnenú vrátia aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní./ Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy /. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete aj vytlačiť, je na stránke školy ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou a priniesť vyplnenú na zápis.

V šk. roku 2019/2020 bude MŠ rozšírená o jednu triedu navyše, kvôli zvýšeniu kapacity. MŠ je moderne, štýlovo zrekonštruovaná, vybavená novým zariadením.


Podmienky prijatia do MŠ :

Podanie prihlášky, ktorú rodič dostane pri zápise.

Potvrdenie prihlášky od pediatra o zdravotnom stave dieťaťa, s údajom o povinnom očkovaní.


Kritériá prijatia :

Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti  s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku. Bude možné zapísať aj deti 2 a polročné, ktoré majú zvládnuté základné sebaobslužné činnosti. Na zápis môžu prísť aj rodičia detí z okolitých obcí.

K zápisu je vhodné priviesť aj dieťa, ktoré má byť zapísané do MŠ.

Naša MŠ ponúka aj učenie anglického jazyka hravou formou.

Výchovno- vzdelávací proces  obohatený o využívanie informačnej, digitálnej technológie / interaktívnych tabúľ s príslušenstvom/, zážitkového učenia, moderných foriem a metód výchovy a vzdelávania. Deti vedieme k prosociálnemu správaniu.

Deti našej MŠ vystupujú aj na verejnosti v kultúrnom dome na tradičných akciách : Vianočná akadémia , Deň matiek , Akadémia na záver školského roka.

MŠ spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom, s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva , logopédom.

MŠ úzko spolupracuje so ZŠ , máme spoločné akcie : divadelné predstavenia, hudobno – výchovné koncerty, návšteva predškolákov na otvorenej hodine u prvákov, zúčastňujeme sa Dňa Zeme a iných spoločných akcií.

Posledná úprava Piatok, 05 Apríl 2019 11:52  

Ukážka fotografií

okolie škol...
Image Detail